Bukit Lantana

Lantana 1

Tipe 22 / 72

 

Denah Tipe 22 / 72

 

Lantana 2

Tipe 36 /  72

 

Denah Tipe 36 / 72

 

Lantana 3

Tipe 36 / 90

 

Denah Tipe 36 / 90

 

Lantana 4

Tipe 38 / 120

 

Denah Tipe 38 / 120

 

Lantana 5

Tipe 47 / 190

 

Denah Tipe 47 / 190

 

Daftar Harga rumah Bukit lantana

 

 Siteplan Bukit Lantana